STANOVY SDRUŽENÍ SU

Čl. 1.
Název a sídlo

Název: Sigma United
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: SK Sigma Olomouc, a. s.
Legionářská 1165/12
771 00 Olomouc

Čl. 2
Statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je
a) rozšíření fanouškovské obce v Olomouci a okolí
b) zvýšení popularity kopané v regionu
c) přispět ke zlepšení pozitivní atmosféry na stadionech
d) přispět ke spolupráci mezi fanoušky a klubem
2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o:
a) komunikaci a spolupráci fanoušků s klubem
b) organizaci besed se zástupci klubu
c) zvýšení informovanosti o klubu i fanoušcích
d) usilovat o propagaci činnosti sdružení na veřejnosti
e) pořádání sportovních a kulturních akcí
f) účast členů o.s. na sportovních akcích pod hlavičkou Sigma United
Čl. 4
Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e) zánikem sdružení.
f) neplacením ročních členských příspěvků ve stanoveném termínu
5. Dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) rada sdružení,
c) revizní komise

Čl. 7
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c) volí členy rady sdružení,
d) rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
e) rozhoduje o zrušení členství,
f) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá rada sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů sdružení.

Čl. 8
Rada sdružení

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada má 7 členů – předsada, 3 místopředsedové.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
6. Statutárním orgánem sdružení je předseda a místopředseda rady. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. Předseda i místopředseda jednají samostatně.
7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 12-ti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

11. Při hlasování valné hromady má hlas člena rady hodnotu 10ti hlasů.

Čl. 9
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
2. Předsedu volí rada sdružení.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10
Revizní komise

1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.
2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.
3. Komise má nejméně 2 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou na období jednoho roku.

Čl. 11
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) příjmy z vedlejších činností při naplňování cílů sdružení podle článku 3 odst. 2 stanov
d) členské příspěvky (pokud jsou vybírány),
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 12
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

Změna stanov ve článku 3,bod2., písm.f) a ve článku 4.,bod 4. písm. f) byla odsouhlasena vlanou hromadou občanského sdružení dne 14.12.2011